بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
تاریخ های مهم
آخرین مهلت  ارسال مقالات :

30  اسفند 1399

اعلام وضعیت نهایی مقالات :

5 اردیبهشت 1400

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی  مقالات :

5 اردیبهشت 1400

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها :

20  اردیبهشت 1400


روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان