بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
هیئت رئیسه

اعضای هیئت رئیسه بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق 1400

نام و نام خانوادگی

سازمان محل خدمت

پست الکترونیک

آقای مهندس همایون حائری

وزارت نیرو

hayeri@moe.gov.ir

آقای دکتر حسن غفوری فرد

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

ghafoorifard@aut.ac.ir

آقای مهندس محمد حسن متولی زاده

شرکت توانیر

motevalizadeh@tavanir.org.ir

آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

askarian@aut.ac.ir

آقای دکتر محمود رضا حقی فام

دانشگاه تربیت مدرس

haghifam@modares.ac.ir

آقای مهندس غلامعلی  رخشانی مهر

شرکت توانیر

gh.rakhshanimehr@gmail.com

آقای دکتر بهنام بیات

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

bayat@aepdc.irروزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان