بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق
کمیته علمی

   اعضاء کمیته علمی بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع برقردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه یا سازمان محل خدمت

Name

آدرس ایمیل

1

آقای دکتر

محمود فتوحی فیروزآباد

دانشگاه صنعتی شریف

DR.Mahmud Fotuhi Firuzabad

fotuhi@sharif.edu

2

آقای دکتر حسن غفوری فرد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Hasan Ghafouri Fard

ghafoorifard@aut.ac.ir

3

آقای دکتر حیدرعلی طالبی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Heydar ali Talebi

alit@aut.ac.ir

4

آقای دکتر گئورگ قره پتیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Gevork b ghsrehpetian

grptian@aut.ac.ir

5

آقای دکتر

 حسین عسگریان ابیانه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Hossein Askarian Abyaneh

askarian@aut.ac.ir

6

آقای دکتر بهروز وحیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Behrooz Vahidi

vahidi@aut.ac.ir

7

آقای دکتر

  دکتر شهرام منتصر کوهساری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Shahram montaser kouhsari

smontom@aut.ac.ir

8

آقای دکتر مهرداد عابدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Mehrdad abedi

abedi@aut.ac.ir

9

آقای دکتر حمید فتحی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Hamid fathi

fathi@aut.ac.ir

10

آقای دکتر

 سیدحسین حسینیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

DR.Seyyed hossein hosseinian

hosseinian@aut.ac.ir

11

آقای دکتر

 سیدمحمد شهرتاش

دانشگاه علم و صنعت ایران

DR.Seyyed Mohammad shahrtash

shahrtash@iust.ac.ir

12

آقای دکتر

مسعود علی اکبرگلکار

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

DR.Masoud  aliakbar golkar

golkar@kntu.ac.ir

13

آقای دکتر

محسن پارسا مقدم

دانشگاه تربیت مدرس

DR.Mohsen Parsa Moghaddam

parsa@modares.ac.ir

14

آقای دکتر

محمود رضا حقی فام

دانشگاه تربیت مدرس

DR.Mahmoud-Reza Haghifam

haghifam@modares.ac.ir

15

آقای دکتر علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

DR.Alireza Fereidunian

fereidunian@eetd.kntu.ac.ir

16

آقای دکتر محمود جورابیان

دانشگاه شهید چمران اهواز

DR.Mahmoud Jourabian

mjoorabian@scu.ac.ir

17

آقای دکتر

 سید حسین حسینی

دانشگاه تبریز

DR.Seyyed Hossein hosseini

hhoseini@ut.ac.ir

18

آقای دکتر

مسعود رشیدی نژاد

دانشگاه شهید باهنر کرمان

DR.Masoud Rashidinejad

mrashidi@uk.ac.ir

19

آقای دکتر جمشید شنبه زاده

دانشگاه خوارزمی

DR.Jamshid Shanbezadeh

shanbehzadeh@kharazmiuni.org

20

آقای دکتر مصطفی صدیق زاده

دانشگاه شهید بهشتی

DR.Mostafa Sedighizadeh

m_sedighi@sbu.ac.ir

21

آقای دکتر مسعود برکاتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

DR.Seyedmasoud Barakati

smbaraka@gmail.com

22

آقای دکتر جواد علمایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

DR.Javad olamaee

Olamaee1345@yahoo.com

23

آقای دکتر رضا عفت نژاد

دانشگاه آزاد کرج

DR.Reza Effatnezhad

Raza.efatnejad@kiau.ac.ir

24

آقای دکتر سید امیر حسینی

دانشگاه گلپایگان

DR.Seyyed Amir hosseini

Hosseini.amir@gut.ac.ir

25

آقای دکتر بهنام بیات

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

DR.Behnam bayat

Bayat@aepdc.ir

26

آقای دکتر ناصر اسکندری

شرکت توانیر

DR.Naser  eskandari

Nasser_eskandari@yahoo.com

27

آقای دکتر

غلامرضا شقاقی شهر

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

DR.Gholamreza shaghaghi shahr

G_shgh@yahoo.com

28

آقای مهندس

 بهشید احمد خان بیگی

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

Behshid ahmmadkhanbeigi

Behshid.khanbeigi@gmail.com

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
30 اسفند 1399
اعلام وضعیت نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
5 اردیبهشت 1400
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
20 اردیبهشت 1400
Deadline for submission
March 20th 2021
Notification of acceptance
April 25th 2021
Final version due
April 25th 2021
حامیان